מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

פרטי המשתמש.ת

1 .פרטי המשתמש.ת כוללים כל מידע אישי שהגיע לידי העמותה ו/או נמסר לה על ידי המשתמש.ת במסגרת שימוש המשתמש.ת באתר אשר נחשב כמידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א –1981 ו/או מאפשר לזהות ו/או לאפיין את המשתמש, לרבות, אך לא רק, שם מלא, מס' תעודת זהות, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת, כתובת דוא"ל, זיהוי מיקום, פרטי רכישה ואמצעי תשלום )להלן: "המידע"(. חלק מהמידע שנאסף הינו מידע סטטיסטי בלבד ולא כל המידע שנאסף הינו מידע המזוהה אישית עם המשתמש.ת.

2 .המשתמש.ת אינו חייב.ת למסור את המידע לעמותה, אולם העמותה לא תוכל לספק לו.ה את השירותים שלצורך ביצועם נדרשת מסירת המידע. בפעולת מסירת המידע, המשתמש.ת נותן.ת את הסכמתו.ה המפורשת לשימוש במידע שמסר בהתאם למדיניות הפרטיות ושימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו.ה מצד העמותה ו/או מי מטעמה.

3 .המידע נאסף על ידי העמותה לצרכים שלהלן:

1.3 .כדי להציע למשתמש.ת פוטנציאלי.ת שירותים.

2.3 .כדי לספק את השירותים שהעמותה מעוניינת ומחויבת לספק )להלן: "השירותים"(.

3.3 .על מנת לשפר את חווית המשתמש.ת באתר ובין היתר בהצעת תכנים שנחזים להיות מבוקשים ומועדפים.

4.3 .כדי לשפר ולפתח את האתר ואת השירותים המוצעים בו ועל מנת להגדיל את היצע השירותים המסופקים באמצעות האתר, בהתבסס על ניתוח כולל של הנתונים.

5.3 .על מנת לנתח נתונים סטטיסטיים לצרכי שיווק ולצרכי קידום על בסיס ביצועים ותוצאות.

6.3 .כדי לספק סיוע ותמיכה במקרה של בקשה מצד המשתמש.ת.

4 .העמותה לא תמסור את המידע, למעט בהתקיים אחד המקרים המפורטים להלן:

1.4 .העמותה תידרש למסור את המידע או חלק ממנו לפי דין.

2.4 .במקרה של תלונה, דרישה, טענה ו/או התראה על כוונה לנקוט בהליכים משפטיים ו/או נקיטה בהם ובכל מקרה, ככל שיהיה, של מחלוקת בין העמותה למשתמש.ת.

3.4.מיזוג העמותה או פעילות העמותה עם גוף אחר ובכפוף לקבלת הגוף האחר את החובה להמשיך ולשמור על המידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.

4.4 .במקרה בו יתעורר חשד כי המשתמש.ת ביצע.ה או מבצע.ת מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע בעמותה ו/או בצד שלישי כלשהו.

5.4 .לצורך פעילות העמותה באמצעות ספקי משנה, ככל שיהיו כאלו, המספקים לעמותה שירותים בקשר עם האתר וככל שניתן לא יימסר להם מידע פרטני אלא מצטבר וסטטיסטי ובכפוף שלמירה על מדיניות פרטיות זו.
שימוש ב-Cookies( ו/או טכנולוגיות דומות)

5 .העמותה עשויה להשתמש באתר שימוש ב-Cookies על מנת לספק את השירותים, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך שיפור ביצועי האתר וכן על מנת להתאים למשתמש.ת חוויית גלישה אישית. העמותה עשויה להיעזר ב-Cookies שמקורם בצד שלישי כגון .Analytics Google.

6 .קבצי Cookies"( עוגיות"( יכולים להכיל מידע כגון משך זמן השהייה באתר, העמודים בהם המשתמש.ת צפה.תה, מאיזה אתר המשתמש.ת גלש.ה אל אתר העמותה ועוד.
חלק מקבצי ה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן וחלקם יישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך.

7 .רוב הדפדפנים מאפשרים להימנע מקבלת קבצי Cookies וכן, מאפשרים את מחיקתם.
ניתן לעשות זאת באמצעות שינויי הגדרות וקביעת העדפות ו/או אפשרויות אחרות מאלו המוצגות כברירת מחדל. עם זאת, יש לשים לב שנקיטה בפעולות אלו תשפיע על חוויית גלישה עתידית באתר ועלולה למנוע שימוש בשירותים מסוימים. אבטחת המידע

8 .המידע שנמסר על ידי המשתמש.ת אינו נאגר באתר אלא במאגר מידע רשום של העמותה העומד בכל דרישות החוק ובתקני אבטחת מידע מחמירים. נתוני כרטיסי האשראי אינם נשמרים בשרתי העמותה כמות שהם, אלא באופן מוצפן )באמצעות 'טוקן'(.

9 .בעת ביצוע רכישה באמצעות אתר העמותה, העמותה משתמשת בחברת פלאקארד, לצורך סליקת כרטיסי האשראי של הרוכשים.ות. פלאקארד מבצעת את הסליקה בצורה מאובטחת ובהתאם לאבטחת תקן PCI ברמה הגבוהה ביותר )1 Level DSS )שנועד בין היתר להגן על המידע שנמסר על ידי המשתמש.ת.

10.האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL ,כלומר התקשורת שבין הדפדפן עליו גולש.ת המשתמש.ת לאתר )כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים( מוצפנת באופן שאינו מאפשר את קריאת המידע המועבר.

11 .במקרים שאינם בשליטת העמותה לרבות כאלו הנובעים מכוח עליון, העמותה לא תישא באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש.ת ו/או למי מטעמו.ה, בשל מידע שהגיע לא כדין לצד ג' שעשה בו שימוש ללא הרשאה.

12.העמותה עושה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמש.ת חווית גלישה בטוחה ובאיכות גבוהה. עם זאת, העמותה אינה יכולה להתחייב לכך שלא תהיינה תקלות ו/או טעויות לרבות בחומרה, בתוכנה ובקווי התקשורת )בין שייגרמו על ידי העמותה ו/או מי מטעמה ובין על ידי צד ג'( וכן, אינה יכולה להתחייב שהאתר, שרתי העמותה והמידע יהיו חסינים באופן מלא ומוחלט מפני גישה של גורמים שאינם מורשים. המשתמש.ת עצמו.ה יכול לחזק את ההגנה על המידע בנקיטת משנה זהירות בעת גלישה באתר, כגון בבחירת סיסמאות חזקות, אי מתן פרטים אישיים מזהים לאף גורם שאינו העמותה )כגון מייל המתחזה כמייל של העמותה( וכדומה.

13 .בכל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע, נא פנו אל:

Bet.eyal@gmail.com